Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

11:46
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
11:45
To zadziwiające, jak mocno trzymamy się fragmentów przeszłości, czekając na przyszłość.
— Ally Condie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
11:45
Zwalczcie wszystko. Nie zostawiajcie domu w złości i nie idźcie w gniewie do łóżka. Walczcie, aż się uspokoicie. Koniec walki jest początkiem poddawania się.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
11:44
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaalliwantisyou alliwantisyou
11:44
8138 301a 500
Reposted fromzbitek zbitek viawiksz wiksz
11:43
0808 a4e6 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viawiksz wiksz
11:43
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viawiksz wiksz
11:42
6872 f44e
J. A.
11:42
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
11:42
I just want to be the person someone (well, I'm mean you) miss at 3am. 
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
11:42
0393 9433 500
Reposted fromfungi fungi viaoskus oskus

June 21 2018

21:45
6196 2726 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess
21:44
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
21:44
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie
10:46
10:46
10:46
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viainto-black into-black
10:44
9043 b161 500
Reposted fromenn0 enn0 viacatchdimoment catchdimoment
10:44
Reposted fromgruetze gruetze viarudosci rudosci
10:40
5050 3f0f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl